Ombyggnad & renovering

Ombyggnad/renovering kräver ibland anmälan till styrelsen, medgivande av styrelsen och/eller bygglov

Den som vill göra förändringar i sin lägenhet måste i vissa fall anmäla detta till styrelsen, i vissa fall få styrelsens medgivande och i vissa fall göra anmälan eller söka bygglov hos Stadsbyggnadskontoret. Bestämmelser om detta finns i Bostadsrättslagen och i föreningens stadgar.

Enligt § 43 i föreningens stadgar får bostadsrättshavaren inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd från styrelsen. Detta innebär att den medlem som tänker göra en större renovering måste fyll i en anmälan för ombyggnad/renovering och få det godkänt av styrelsen. (Se anmälningsblankett nedan.)

”Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens tillstånd:
1. ingrepp i bärande konstruktion,
2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten

Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.”

Det är inte alltid alldeles självklart vad som menas med "väsentlig förändring". En viss ledning kan man få av nedanstående:

Anmälan till styrelsen krävs vid:
- förändringar i el-installationer (nytt elskåp, nya ledningar, golvvärme)
- förändringar av ej bärande väggar (rivning, ta upp ny dörr)
- omläggning av golv

Tillstånd av styrelsen krävs vid:
- ombyggnad av värmeledningar/radiatorer
- ombyggnad av vattenledningar
- ombyggnad av avloppsledningar
- ombyggnad av ventilation (inkl ny köksfläkt)
- byte av ytterdörr
- nytt tätskikt och ytskikt i badrum

Tillstånd av styrelsen och ansökan om bygglov/bygganmälan krävs vid:
- byte av fönster
- ombyggnad av balkong/inglasning, ombyggnad av uteplats
- rivning av bärande vägg
- rivning av bärande dörr

På Stadsbyggnadskontorets hemsida (http://www.stockholm.se/sbk) finns förteckning över vad som kräver bygglov respektive bygganmälan.

I de fall då tillstånd krävs för arbetet får ombyggnad inte påbörjas förrän tillstånd beviljats.

Renoveringen ska ske under lämpliga tider på dygnet med största hänsyn till grannarna, d.v.s. inte under sena kvällar och tidiga morgnar. Trapphuset ska hållas rent under hela renoveringen. Byggavfall får inte förvaras i de gemensamma utrymmena. Ägaren av lägenheten har ansvar för hantverkarnas arbete och ska se till att arbetet sköts enligt föreningens regler och stadgar.